Crumpler New Delhi 510

  • Click view
  • Click view
  • Click view
  • Click view
  • Click view

Thông tin chi tiết sản phẩm

External 38x31x22 cm.
Internal Photo
30x19x14 cm
Internal Laptop:
33x23x3 cm
Fits SLR, 3 lenses,accessories.
Fit Laptop 13″ và 14″ (14″ phải test)

Sản phẩm liên quan: Crumpler

Tư vấn online