So sánh khác nhau giữa vali kéo chính hãng và vali nhái

Mã: 16198031684ee4711d103d09dd28ba77
  • Chỉ thanh toán sau khi kiểm tra. Chỉ thanh toán sau khi kiểm tra.